Thái Nguyên 23
Cảm giác: 24
Cao/Thấp: 23/23
Độ ẩm: 88%
mây cụm
Cập nhật: 18-04-2021 13:00:27
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 18/04/2021 00:00 21 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 03:00 22 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 06:00 23 mây cụm
Chủ nhật, 18/04/2021 09:00 23 mây cụm
Chủ nhật, 18/04/2021 12:00 22 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 15:00 22 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 18:00 22 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 21:00 22 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 00:00 22 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 03:00 23 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 06:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 09:00 27 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 12:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 15:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 18:00 23 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 21:00 23 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 00:00 23 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 06:00 28 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 09:00 28 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 12:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 15:00 23 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 18:00 23 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 21:00 23 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 00:00 23 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 03:00 25 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 06:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 09:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 12:00 25 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 15:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 21:00 23 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 03:00 26 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 06:00 29 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 15:00 24 mây cụm
Thứ năm, 22/04/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 06:00 30 mưa nhẹ
Xem thêm

Thông tin thời tiết

Thái Nguyên

23

Cảm giác: 24
Cao/Thấp: 23/23
Độ ẩm: 88%
mây cụm
Cập nhật: 18-04-2021 13:00:27
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 18/04/2021 00:00 21 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 03:00 22 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 06:00 23 mây cụm
Chủ nhật, 18/04/2021 09:00 23 mây cụm
Chủ nhật, 18/04/2021 12:00 22 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 15:00 22 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 18:00 22 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 21:00 22 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 00:00 22 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 03:00 23 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 06:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 09:00 27 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 12:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 15:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 18:00 23 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 21:00 23 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 00:00 23 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 06:00 28 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 09:00 28 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 12:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 15:00 23 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 18:00 23 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 21:00 23 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 00:00 23 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 03:00 25 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 06:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 09:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 12:00 25 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 15:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 21:00 23 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 03:00 26 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 06:00 29 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 15:00 24 mây cụm
Thứ năm, 22/04/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 06:00 30 mưa nhẹ
Bến Tre

32

Cảm giác: 36
Cao/Thấp: 32/32
Độ ẩm: 57%
mây đen u ám
Cập nhật: 18-04-2021 13:01:13
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 18/04/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 03:00 31 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 06:00 32 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 12:00 26 mưa vừa
Chủ nhật, 18/04/2021 15:00 24 mưa vừa
Chủ nhật, 18/04/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 21:00 24 mây đen u ám
Thứ hai, 19/04/2021 00:00 25 mây đen u ám
Thứ hai, 19/04/2021 03:00 32 mây cụm
Thứ hai, 19/04/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 09:00 29 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 15:00 25 mây đen u ám
Thứ hai, 19/04/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 00:00 26 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 03:00 31 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 06:00 33 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 12:00 28 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 15:00 27 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 18:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 21:00 25 mây đen u ám
Thứ tư, 21/04/2021 00:00 27 mây đen u ám
Thứ tư, 21/04/2021 03:00 33 mây cụm
Thứ tư, 21/04/2021 06:00 33 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 09:00 29 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 12:00 27 mây đen u ám
Thứ tư, 21/04/2021 15:00 27 mây đen u ám
Thứ tư, 21/04/2021 18:00 26 mây đen u ám
Thứ tư, 21/04/2021 21:00 25 mây đen u ám
Thứ năm, 22/04/2021 00:00 27 mây đen u ám
Thứ năm, 22/04/2021 03:00 33 mây rải rác
Thứ năm, 22/04/2021 06:00 36 mây cụm
Thứ năm, 22/04/2021 09:00 32 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 12:00 28 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 15:00 27 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 21:00 25 mây đen u ám
Thứ sáu, 23/04/2021 00:00 26 mây đen u ám
Thứ sáu, 23/04/2021 03:00 33 mây cụm
Thứ sáu, 23/04/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Biên Hòa

31

Cảm giác: 36
Cao/Thấp: 31/31
Độ ẩm: 66%
mây cụm
Cập nhật: 18-04-2021 13:01:11
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 18/04/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 03:00 28 mây cụm
Chủ nhật, 18/04/2021 06:00 30 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 12:00 28 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 15:00 26 mưa vừa
Chủ nhật, 18/04/2021 18:00 26 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 21:00 25 mây đen u ám
Thứ hai, 19/04/2021 00:00 27 mây đen u ám
Thứ hai, 19/04/2021 03:00 31 mây cụm
Thứ hai, 19/04/2021 06:00 34 mây cụm
Thứ hai, 19/04/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 12:00 29 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 15:00 28 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 18:00 26 mưa vừa
Thứ hai, 19/04/2021 21:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 00:00 27 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 03:00 32 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 06:00 33 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 09:00 33 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 12:00 30 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 15:00 29 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 18:00 28 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 21:00 27 mây đen u ám
Thứ tư, 21/04/2021 00:00 28 mây đen u ám
Thứ tư, 21/04/2021 03:00 32 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 06:00 34 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 09:00 32 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 12:00 29 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 15:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 18:00 27 mưa vừa
Thứ tư, 21/04/2021 21:00 27 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 03:00 30 mây đen u ám
Thứ năm, 22/04/2021 06:00 33 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 09:00 32 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 12:00 30 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 15:00 28 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 18:00 26 mưa vừa
Thứ năm, 22/04/2021 21:00 25 mưa vừa
Thứ sáu, 23/04/2021 00:00 27 mây đen u ám
Thứ sáu, 23/04/2021 03:00 31 mây đen u ám
Thứ sáu, 23/04/2021 06:00 33 mây đen u ám
Cà Mau

33

Cảm giác: 36
Cao/Thấp: 33/33
Độ ẩm: 50%
mưa nhẹ
Cập nhật: 18-04-2021 13:01:10
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 18/04/2021 00:00 27 mây cụm
Chủ nhật, 18/04/2021 03:00 34 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 06:00 33 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 09:00 32 mưa vừa
Chủ nhật, 18/04/2021 12:00 29 mưa vừa
Chủ nhật, 18/04/2021 15:00 26 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 18:00 26 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 21:00 26 mây đen u ám
Thứ hai, 19/04/2021 00:00 27 mây cụm
Thứ hai, 19/04/2021 03:00 32 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 06:00 33 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 12:00 28 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 15:00 27 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 18:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 03:00 33 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 06:00 34 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 09:00 32 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 12:00 29 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 15:00 28 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 18:00 27 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 21:00 26 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 00:00 28 mây đen u ám
Thứ tư, 21/04/2021 03:00 33 mây cụm
Thứ tư, 21/04/2021 06:00 34 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 09:00 33 mây đen u ám
Thứ tư, 21/04/2021 12:00 29 mây đen u ám
Thứ tư, 21/04/2021 15:00 28 mây cụm
Thứ tư, 21/04/2021 18:00 27 mây cụm
Thứ tư, 21/04/2021 21:00 26 mây đen u ám
Thứ năm, 22/04/2021 00:00 28 mây đen u ám
Thứ năm, 22/04/2021 03:00 34 mây rải rác
Thứ năm, 22/04/2021 06:00 34 mây cụm
Thứ năm, 22/04/2021 09:00 33 mây cụm
Thứ năm, 22/04/2021 12:00 29 mây cụm
Thứ năm, 22/04/2021 15:00 28 mây thưa
Thứ năm, 22/04/2021 18:00 27 mưa vừa
Thứ năm, 22/04/2021 21:00 27 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 00:00 28 mây đen u ám
Thứ sáu, 23/04/2021 03:00 32 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 06:00 34 mưa nhẹ
Cao Bằng

20

Cảm giác: 20
Cao/Thấp: 20/20
Độ ẩm: 93%
mây đen u ám
Cập nhật: 18-04-2021 13:01:08
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 18/04/2021 00:00 19 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 03:00 19 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 06:00 20 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 09:00 20 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 12:00 20 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 15:00 20 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 18:00 20 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 21:00 20 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 00:00 20 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 03:00 22 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 06:00 23 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 09:00 25 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 12:00 22 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 15:00 22 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 18:00 22 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 21:00 22 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 00:00 22 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 03:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 06:00 29 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 09:00 28 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 12:00 23 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 15:00 23 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 18:00 22 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 21:00 22 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 00:00 22 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 03:00 23 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 06:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 09:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 12:00 23 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 15:00 23 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 18:00 23 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 21:00 23 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 00:00 23 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 03:00 24 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 06:00 24 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 09:00 28 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 12:00 24 mây cụm
Thứ năm, 22/04/2021 15:00 24 mây rải rác
Thứ năm, 22/04/2021 18:00 24 mây cụm
Thứ năm, 22/04/2021 21:00 23 mây đen u ám
Thứ sáu, 23/04/2021 00:00 23 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 03:00 24 mây đen u ám
Thứ sáu, 23/04/2021 06:00 25 mây đen u ám
Đà Lạt

25

Cảm giác: 24
Cao/Thấp: 25/25
Độ ẩm: 44%
mây đen u ám
Cập nhật: 18-04-2021 13:01:05
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 18/04/2021 00:00 18 mây rải rác
Chủ nhật, 18/04/2021 03:00 25 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 06:00 25 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 09:00 23 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 12:00 19 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 15:00 15 mây thưa
Chủ nhật, 18/04/2021 18:00 15 mây rải rác
Chủ nhật, 18/04/2021 21:00 15 mây đen u ám
Thứ hai, 19/04/2021 00:00 18 mây đen u ám
Thứ hai, 19/04/2021 03:00 25 mây đen u ám
Thứ hai, 19/04/2021 06:00 21 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 09:00 20 mưa vừa
Thứ hai, 19/04/2021 12:00 17 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 15:00 17 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 18:00 17 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 21:00 17 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 00:00 18 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 03:00 22 mưa vừa
Thứ ba, 20/04/2021 06:00 21 mưa vừa
Thứ ba, 20/04/2021 09:00 19 mưa vừa
Thứ ba, 20/04/2021 12:00 17 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 15:00 17 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 18:00 16 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 21:00 15 mây đen u ám
Thứ tư, 21/04/2021 00:00 18 mây cụm
Thứ tư, 21/04/2021 03:00 23 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 06:00 23 mưa vừa
Thứ tư, 21/04/2021 09:00 20 mưa vừa
Thứ tư, 21/04/2021 12:00 17 mưa vừa
Thứ tư, 21/04/2021 15:00 17 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 18:00 16 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 21:00 16 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 00:00 18 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 03:00 25 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 06:00 21 mưa vừa
Thứ năm, 22/04/2021 09:00 19 mưa vừa
Thứ năm, 22/04/2021 12:00 17 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 15:00 17 mây đen u ám
Thứ năm, 22/04/2021 18:00 17 mây đen u ám
Thứ năm, 22/04/2021 21:00 16 mây đen u ám
Thứ sáu, 23/04/2021 00:00 18 mây đen u ám
Thứ sáu, 23/04/2021 03:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 06:00 22 mưa vừa
Đà Nẵng

33

Cảm giác: 36
Cao/Thấp: 33/33
Độ ẩm: 49%
mây thưa
Cập nhật: 18-04-2021 13:01:07
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 18/04/2021 00:00 23 mây thưa
Chủ nhật, 18/04/2021 03:00 30 bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 18/04/2021 06:00 33 mây thưa
Chủ nhật, 18/04/2021 09:00 31 mây rải rác
Chủ nhật, 18/04/2021 12:00 28 mây rải rác
Chủ nhật, 18/04/2021 15:00 24 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 18:00 24 mây cụm
Chủ nhật, 18/04/2021 21:00 24 mây đen u ám
Thứ hai, 19/04/2021 00:00 25 mây đen u ám
Thứ hai, 19/04/2021 03:00 28 mây cụm
Thứ hai, 19/04/2021 06:00 28 mây rải rác
Thứ hai, 19/04/2021 09:00 26 mưa vừa
Thứ hai, 19/04/2021 12:00 24 mưa cường độ nặng
Thứ hai, 19/04/2021 15:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 21:00 24 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 00:00 24 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 03:00 26 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 06:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 09:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 12:00 25 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 15:00 25 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 18:00 24 mây cụm
Thứ ba, 20/04/2021 21:00 24 mây rải rác
Thứ tư, 21/04/2021 00:00 25 mây cụm
Thứ tư, 21/04/2021 03:00 28 mây cụm
Thứ tư, 21/04/2021 06:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 09:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 15:00 25 mây cụm
Thứ tư, 21/04/2021 18:00 25 mây cụm
Thứ tư, 21/04/2021 21:00 24 mây cụm
Thứ năm, 22/04/2021 00:00 25 mây rải rác
Thứ năm, 22/04/2021 03:00 28 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 22/04/2021 06:00 28 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 22/04/2021 09:00 28 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 22/04/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 15:00 26 mây đen u ám
Thứ năm, 22/04/2021 18:00 25 mây cụm
Thứ năm, 22/04/2021 21:00 24 bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 23/04/2021 00:00 25 bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 23/04/2021 03:00 30 bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 23/04/2021 06:00 29 bầu trời quang đãng
Hà Giang

21

Cảm giác: 22
Cao/Thấp: 21/21
Độ ẩm: 96%
mây đen u ám
Cập nhật: 18-04-2021 13:01:00
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 18/04/2021 00:00 21 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 03:00 21 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 06:00 21 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 09:00 21 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 12:00 21 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 15:00 21 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 18:00 21 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 21:00 21 mây đen u ám
Thứ hai, 19/04/2021 00:00 21 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 03:00 23 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 06:00 29 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 09:00 27 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 12:00 23 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 15:00 22 mây cụm
Thứ hai, 19/04/2021 18:00 23 mây cụm
Thứ hai, 19/04/2021 21:00 22 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 00:00 23 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 03:00 24 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 06:00 29 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 09:00 28 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 12:00 24 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 15:00 24 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 21:00 23 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 03:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 06:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 09:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 12:00 25 mây rải rác
Thứ tư, 21/04/2021 15:00 24 mây rải rác
Thứ tư, 21/04/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 06:00 29 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 12:00 26 mây cụm
Thứ năm, 22/04/2021 15:00 25 mây rải rác
Thứ năm, 22/04/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 06:00 30 mưa nhẹ
Hà Nội

23

Cảm giác: 24
Cao/Thấp: 23/23
Độ ẩm: 88%
mây cụm
Cập nhật: 18-04-2021 13:01:02
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 18/04/2021 00:00 21 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 03:00 22 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 06:00 23 mây cụm
Chủ nhật, 18/04/2021 09:00 23 mây cụm
Chủ nhật, 18/04/2021 12:00 23 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 15:00 23 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 18:00 22 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 21:00 22 mây đen u ám
Thứ hai, 19/04/2021 00:00 23 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 03:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 06:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 09:00 28 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 12:00 25 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 15:00 23 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 18:00 23 mây cụm
Thứ hai, 19/04/2021 21:00 23 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 00:00 24 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 03:00 28 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 06:00 29 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 09:00 28 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 12:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 15:00 24 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 18:00 23 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 21:00 23 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 06:00 30 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 09:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 12:00 25 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 15:00 24 bầu trời quang đãng
Thứ tư, 21/04/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 03:00 29 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 15:00 24 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 18:00 24 mây rải rác
Thứ năm, 22/04/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 03:00 29 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 06:00 32 mưa nhẹ
Hải Phòng

25

Cảm giác: 26
Cao/Thấp: 25/25
Độ ẩm: 83%
mây đen u ám
Cập nhật: 18-04-2021 13:01:03
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 18/04/2021 00:00 23 mây cụm
Chủ nhật, 18/04/2021 03:00 24 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 06:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 09:00 26 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 12:00 24 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 15:00 23 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 18:00 23 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 21:00 23 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 00:00 23 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 03:00 25 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 06:00 27 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 09:00 27 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 12:00 24 mây cụm
Thứ hai, 19/04/2021 15:00 23 bầu trời quang đãng
Thứ hai, 19/04/2021 18:00 23 bầu trời quang đãng
Thứ hai, 19/04/2021 21:00 23 mây rải rác
Thứ ba, 20/04/2021 00:00 24 mây cụm
Thứ ba, 20/04/2021 03:00 26 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 06:00 28 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 09:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 12:00 24 mây cụm
Thứ ba, 20/04/2021 15:00 24 mây thưa
Thứ ba, 20/04/2021 18:00 24 mây thưa
Thứ ba, 20/04/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 03:00 26 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 06:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 09:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 12:00 24 mây cụm
Thứ tư, 21/04/2021 15:00 24 bầu trời quang đãng
Thứ tư, 21/04/2021 18:00 23 mây thưa
Thứ tư, 21/04/2021 21:00 23 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 06:00 29 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 09:00 28 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 12:00 25 mây cụm
Thứ năm, 22/04/2021 15:00 24 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 22/04/2021 18:00 24 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 22/04/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 03:00 29 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 06:00 28 mưa nhẹ
Hòa Bình

25

Cảm giác: 25
Cao/Thấp: 25/25
Độ ẩm: 85%
mây đen u ám
Cập nhật: 18-04-2021 13:00:50
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 18/04/2021 00:00 22 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 03:00 23 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 06:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 09:00 24 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 12:00 23 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 15:00 23 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 18:00 22 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 21:00 22 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 00:00 23 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 03:00 25 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 09:00 28 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 12:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 15:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 00:00 24 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 03:00 29 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 06:00 32 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 09:00 28 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 12:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 15:00 24 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 09:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 12:00 25 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 06:00 33 mây cụm
Thứ năm, 22/04/2021 09:00 32 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 06:00 35 mây cụm
Khánh Hòa

31

Cảm giác: 34
Cao/Thấp: 31/31
Độ ẩm: 58%
bầu trời quang đãng
Cập nhật: 18-04-2021 13:00:58
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 18/04/2021 00:00 25 mây thưa
Chủ nhật, 18/04/2021 03:00 30 mây thưa
Chủ nhật, 18/04/2021 06:00 30 mây thưa
Chủ nhật, 18/04/2021 09:00 31 mây rải rác
Chủ nhật, 18/04/2021 12:00 26 mây cụm
Chủ nhật, 18/04/2021 15:00 22 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 18:00 21 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 21:00 21 mây đen u ám
Thứ hai, 19/04/2021 00:00 25 mây đen u ám
Thứ hai, 19/04/2021 03:00 33 mây đen u ám
Thứ hai, 19/04/2021 06:00 34 mây đen u ám
Thứ hai, 19/04/2021 09:00 29 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 12:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 15:00 23 mây đen u ám
Thứ hai, 19/04/2021 18:00 22 mây đen u ám
Thứ hai, 19/04/2021 21:00 22 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 03:00 31 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 06:00 28 mưa vừa
Thứ ba, 20/04/2021 09:00 27 mưa vừa
Thứ ba, 20/04/2021 12:00 24 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 15:00 24 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 18:00 23 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 21:00 23 mây đen u ám
Thứ tư, 21/04/2021 00:00 25 mây cụm
Thứ tư, 21/04/2021 03:00 29 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 06:00 29 mưa vừa
Thứ tư, 21/04/2021 09:00 27 mưa vừa
Thứ tư, 21/04/2021 12:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 15:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 18:00 23 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 21:00 23 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 03:00 32 mây đen u ám
Thứ năm, 22/04/2021 06:00 30 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 09:00 26 mưa vừa
Thứ năm, 22/04/2021 12:00 24 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 15:00 24 mây đen u ám
Thứ năm, 22/04/2021 18:00 23 mây đen u ám
Thứ năm, 22/04/2021 21:00 22 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 00:00 25 mây cụm
Thứ sáu, 23/04/2021 03:00 33 mây rải rác
Thứ sáu, 23/04/2021 06:00 35 mưa nhẹ
Lâm Đồng

26

Cảm giác: 26
Cao/Thấp: 26/26
Độ ẩm: 63%
mây đen u ám
Cập nhật: 18-04-2021 13:00:56
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 18/04/2021 00:00 21 mây cụm
Chủ nhật, 18/04/2021 03:00 29 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 06:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 09:00 25 mưa vừa
Chủ nhật, 18/04/2021 12:00 22 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 15:00 19 mây cụm
Chủ nhật, 18/04/2021 18:00 19 mây cụm
Chủ nhật, 18/04/2021 21:00 19 mây đen u ám
Thứ hai, 19/04/2021 00:00 21 mây đen u ám
Thứ hai, 19/04/2021 03:00 28 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 06:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 09:00 23 mưa vừa
Thứ hai, 19/04/2021 12:00 20 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 15:00 20 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 18:00 19 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 21:00 19 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 00:00 21 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 06:00 26 mưa vừa
Thứ ba, 20/04/2021 09:00 24 mưa vừa
Thứ ba, 20/04/2021 12:00 21 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 15:00 20 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 18:00 20 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 21:00 19 mây đen u ám
Thứ tư, 21/04/2021 00:00 22 mây cụm
Thứ tư, 21/04/2021 03:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 06:00 26 mưa vừa
Thứ tư, 21/04/2021 09:00 23 mưa vừa
Thứ tư, 21/04/2021 12:00 21 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 15:00 20 mưa vừa
Thứ tư, 21/04/2021 18:00 20 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 21:00 20 mây đen u ám
Thứ năm, 22/04/2021 00:00 22 mây đen u ám
Thứ năm, 22/04/2021 03:00 28 mây đen u ám
Thứ năm, 22/04/2021 06:00 25 mưa vừa
Thứ năm, 22/04/2021 09:00 21 mưa vừa
Thứ năm, 22/04/2021 12:00 20 mưa vừa
Thứ năm, 22/04/2021 15:00 21 mây đen u ám
Thứ năm, 22/04/2021 18:00 20 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 21:00 19 mây đen u ám
Thứ sáu, 23/04/2021 00:00 22 mây đen u ám
Thứ sáu, 23/04/2021 03:00 29 mây cụm
Thứ sáu, 23/04/2021 06:00 26 mưa vừa
Lạng Sơn

20

Cảm giác: 20
Cao/Thấp: 20/20
Độ ẩm: 85%
mây đen u ám
Cập nhật: 18-04-2021 13:00:55
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 18/04/2021 00:00 17 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 03:00 19 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 06:00 20 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 09:00 21 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 12:00 20 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 15:00 20 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 18:00 20 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 21:00 19 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 00:00 20 mây đen u ám
Thứ hai, 19/04/2021 03:00 22 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 06:00 22 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 09:00 23 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 12:00 21 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 15:00 21 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 18:00 20 mây cụm
Thứ hai, 19/04/2021 21:00 20 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 00:00 21 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 03:00 23 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 06:00 27 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 09:00 24 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 12:00 21 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 15:00 20 mây thưa
Thứ ba, 20/04/2021 18:00 20 mây rải rác
Thứ ba, 20/04/2021 21:00 21 mây đen u ám
Thứ tư, 21/04/2021 00:00 22 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 03:00 23 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 06:00 25 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 09:00 25 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 12:00 22 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 15:00 21 mây thưa
Thứ tư, 21/04/2021 18:00 20 mây rải rác
Thứ tư, 21/04/2021 21:00 20 mây cụm
Thứ năm, 22/04/2021 00:00 21 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 03:00 23 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 06:00 28 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 09:00 26 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 12:00 23 mây cụm
Thứ năm, 22/04/2021 15:00 21 mây thưa
Thứ năm, 22/04/2021 18:00 20 mây thưa
Thứ năm, 22/04/2021 21:00 20 mây rải rác
Thứ sáu, 23/04/2021 00:00 21 mây cụm
Thứ sáu, 23/04/2021 03:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 06:00 28 mưa nhẹ
Lào Cai

24

Cảm giác: 25
Cao/Thấp: 24/24
Độ ẩm: 86%
mây đen u ám
Cập nhật: 18-04-2021 13:00:15
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 18/04/2021 00:00 21 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 03:00 22 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 06:00 24 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 09:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 12:00 23 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 15:00 22 mây cụm
Chủ nhật, 18/04/2021 18:00 22 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 21:00 21 mây đen u ám
Thứ hai, 19/04/2021 00:00 22 mây đen u ám
Thứ hai, 19/04/2021 03:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 06:00 30 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 12:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 15:00 23 mây rải rác
Thứ hai, 19/04/2021 18:00 23 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 21:00 23 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 03:00 28 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 09:00 31 mây thưa
Thứ ba, 20/04/2021 12:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 15:00 24 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 21:00 23 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 03:00 29 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 06:00 33 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 09:00 32 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 06:00 33 mây rải rác
Thứ năm, 22/04/2021 09:00 33 mây thưa
Thứ năm, 22/04/2021 12:00 27 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 22/04/2021 15:00 26 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 22/04/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 06:00 33 mưa nhẹ
Long An

31

Cảm giác: 36
Cao/Thấp: 31/31
Độ ẩm: 66%
mây cụm
Cập nhật: 18-04-2021 13:00:53
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 18/04/2021 00:00 25 mây cụm
Chủ nhật, 18/04/2021 03:00 28 mây cụm
Chủ nhật, 18/04/2021 06:00 30 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 12:00 28 mưa vừa
Chủ nhật, 18/04/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 21:00 24 mây đen u ám
Thứ hai, 19/04/2021 00:00 26 mây đen u ám
Thứ hai, 19/04/2021 03:00 31 mây đen u ám
Thứ hai, 19/04/2021 06:00 34 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 12:00 28 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 15:00 26 mây đen u ám
Thứ hai, 19/04/2021 18:00 26 mây đen u ám
Thứ hai, 19/04/2021 21:00 25 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 00:00 26 mưa vừa
Thứ ba, 20/04/2021 03:00 32 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 06:00 32 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 09:00 33 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 12:00 30 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 15:00 27 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 18:00 26 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 21:00 26 mây đen u ám
Thứ tư, 21/04/2021 00:00 27 mây cụm
Thứ tư, 21/04/2021 03:00 33 mây thưa
Thứ tư, 21/04/2021 06:00 34 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 09:00 33 mây cụm
Thứ tư, 21/04/2021 12:00 29 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 15:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 18:00 27 mây đen u ám
Thứ tư, 21/04/2021 21:00 26 mây đen u ám
Thứ năm, 22/04/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 03:00 33 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 06:00 34 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 09:00 33 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 12:00 30 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 15:00 27 mưa vừa
Thứ năm, 22/04/2021 18:00 25 mưa cường độ nặng
Thứ năm, 22/04/2021 21:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 03:00 32 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 06:00 31 mưa vừa
Nam Định

27

Cảm giác: 27
Cao/Thấp: 27/27
Độ ẩm: 71%
mây đen u ám
Cập nhật: 18-04-2021 13:00:51
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 18/04/2021 00:00 22 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 03:00 24 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 06:00 27 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 09:00 27 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 12:00 25 mây đen u ám
Chủ nhật, 18/04/2021 15:00 23 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 18:00 23 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 21:00 23 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 00:00 23 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 03:00 25 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 06:00 28 mưa vừa
Thứ hai, 19/04/2021 09:00 27 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 12:00 24 mây rải rác
Thứ hai, 19/04/2021 15:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 18:00 23 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 21:00 23 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 00:00 25 mây cụm
Thứ ba, 20/04/2021 03:00 28 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 06:00 29 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 09:00 28 mây rải rác
Thứ ba, 20/04/2021 12:00 25 mây rải rác
Thứ ba, 20/04/2021 15:00 24 mây rải rác
Thứ ba, 20/04/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 06:00 29 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 09:00 28 mây cụm
Thứ tư, 21/04/2021 12:00 25 mây cụm
Thứ tư, 21/04/2021 15:00 24 mây thưa
Thứ tư, 21/04/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 00:00 26 mây cụm
Thứ năm, 22/04/2021 03:00 28 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 06:00 29 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 09:00 29 mây cụm
Thứ năm, 22/04/2021 12:00 25 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 15:00 25 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 22/04/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 03:00 28 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 06:00 29 mưa nhẹ
Nghệ An

27

Cảm giác: 29
Cao/Thấp: 27/27
Độ ẩm: 67%
mây đen u ám
Cập nhật: 18-04-2021 13:00:01
Dự báo 5 ngày tới
Chủ nhật, 18/04/2021 00:00 21 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 03:00 22 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 06:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 09:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 12:00 24 mưa vừa
Chủ nhật, 18/04/2021 15:00 21 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 18:00 21 mưa nhẹ
Chủ nhật, 18/04/2021 21:00 21 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 00:00 22 mây đen u ám
Thứ hai, 19/04/2021 03:00 28 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 06:00 30 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 09:00 27 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 12:00 23 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 15:00 22 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 18:00 22 mưa nhẹ
Thứ hai, 19/04/2021 21:00 21 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 00:00 22 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 03:00 28 mây đen u ám
Thứ ba, 20/04/2021 06:00 32 mây cụm
Thứ ba, 20/04/2021 09:00 29 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 12:00 23 mưa vừa
Thứ ba, 20/04/2021 15:00 22 mưa nhẹ
Thứ ba, 20/04/2021 18:00 22 mây cụm
Thứ ba, 20/04/2021 21:00 22 mây đen u ám
Thứ tư, 21/04/2021 00:00 23 mây đen u ám
Thứ tư, 21/04/2021 03:00 29 mây cụm
Thứ tư, 21/04/2021 06:00 33 mưa nhẹ
Thứ tư, 21/04/2021 09:00 30