Thái Nguyên 21
Cảm giác: 21
Cao/Thấp: 21/21
Độ ẩm: 92%
mây đen u ám
Cập nhật: 26-01-2022 21:01:15
Dự báo 5 ngày tới
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 21 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 23 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 22 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 21 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 21 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 20 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 20 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 21 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 23 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 23 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 21 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 20 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 20 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 20 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 20 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 23 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 22 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 20 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 20 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 20 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 19 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 17 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 06:00 16 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 09:00 15 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 12:00 14 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 15:00 13 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 18:00 12 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 21:00 12 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 00:00 12 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 03:00 13 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 06:00 12 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 09:00 12 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 12:00 12 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 15:00 12 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 18:00 12 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 21:00 12 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 00:00 12 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 03:00 13 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 06:00 12 mây đen u ám
Thứ hai, 31/01/2022 09:00 12 mây đen u ám
Thứ hai, 31/01/2022 12:00 12 mưa nhẹ
Xem thêm

Thông tin thời tiết

Thái Nguyên

21

Cảm giác: 21
Cao/Thấp: 21/21
Độ ẩm: 92%
mây đen u ám
Cập nhật: 26-01-2022 21:01:15
Dự báo 5 ngày tới
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 21 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 23 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 22 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 21 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 21 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 20 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 20 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 21 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 23 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 23 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 21 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 20 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 20 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 20 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 20 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 23 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 22 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 20 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 20 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 20 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 19 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 17 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 06:00 16 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 09:00 15 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 12:00 14 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 15:00 13 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 18:00 12 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 21:00 12 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 00:00 12 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 03:00 13 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 06:00 12 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 09:00 12 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 12:00 12 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 15:00 12 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 18:00 12 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 21:00 12 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 00:00 12 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 03:00 13 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 06:00 12 mây đen u ám
Thứ hai, 31/01/2022 09:00 12 mây đen u ám
Thứ hai, 31/01/2022 12:00 12 mưa nhẹ
Bến Tre

25

Cảm giác: 25
Cao/Thấp: 25/25
Độ ẩm: 83%
mây cụm
Cập nhật: 26-01-2022 21:03:28
Dự báo 5 ngày tới
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 24 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 31 bầu trời quang đãng
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 34 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 31 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 25 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 24 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 24 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 23 mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 23 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 32 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 35 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 34 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 25 mây thưa
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 23 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 22 mây thưa
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 21 mây rải rác
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 22 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 29 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 32 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 32 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 26 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 23 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 22 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 22 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 23 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 31 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 06:00 36 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 09:00 29 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 12:00 26 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 15:00 23 mây thưa
Thứ bảy, 29/01/2022 18:00 22 mây thưa
Thứ bảy, 29/01/2022 21:00 22 mây thưa
Chủ nhật, 30/01/2022 00:00 23 mây thưa
Chủ nhật, 30/01/2022 03:00 32 mây thưa
Chủ nhật, 30/01/2022 06:00 33 mây cụm
Chủ nhật, 30/01/2022 09:00 28 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 12:00 24 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 15:00 24 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 18:00 23 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 21:00 23 mây thưa
Thứ hai, 31/01/2022 00:00 24 mây rải rác
Thứ hai, 31/01/2022 03:00 31 mây cụm
Thứ hai, 31/01/2022 06:00 33 mây rải rác
Thứ hai, 31/01/2022 09:00 31 bầu trời quang đãng
Thứ hai, 31/01/2022 12:00 25 bầu trời quang đãng
Biên Hòa

26

Cảm giác: 26
Cao/Thấp: 26/26
Độ ẩm: 71%
bầu trời quang đãng
Cập nhật: 26-01-2022 21:03:23
Dự báo 5 ngày tới
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 24 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 27 mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 31 mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 33 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 27 mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 26 bầu trời quang đãng
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 25 mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 24 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 23 mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 29 mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 34 mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 35 mây thưa
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 26 mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 24 mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 23 mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 23 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 23 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 29 mây rải rác
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 34 mây rải rác
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 33 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 28 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 25 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 24 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 24 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 24 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 30 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 06:00 34 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 09:00 34 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 12:00 28 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 15:00 25 mây rải rác
Thứ bảy, 29/01/2022 18:00 24 mây rải rác
Thứ bảy, 29/01/2022 21:00 24 mây thưa
Chủ nhật, 30/01/2022 00:00 24 mây thưa
Chủ nhật, 30/01/2022 03:00 31 mây rải rác
Chủ nhật, 30/01/2022 06:00 32 mây cụm
Chủ nhật, 30/01/2022 09:00 30 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 12:00 27 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 15:00 25 mây cụm
Chủ nhật, 30/01/2022 18:00 24 mây rải rác
Chủ nhật, 30/01/2022 21:00 24 mây rải rác
Thứ hai, 31/01/2022 00:00 24 mây cụm
Thứ hai, 31/01/2022 03:00 31 mây rải rác
Thứ hai, 31/01/2022 06:00 35 mây rải rác
Thứ hai, 31/01/2022 09:00 31 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 12:00 26 mưa nhẹ
Cà Mau

25

Cảm giác: 26
Cao/Thấp: 25/25
Độ ẩm: 79%
mây đen u ám
Cập nhật: 26-01-2022 21:03:18
Dự báo 5 ngày tới
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 24 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 30 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 32 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 30 mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 26 mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 25 mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 24 mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 23 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 24 mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 29 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 32 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 31 mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 26 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 24 mây thưa
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 23 mây thưa
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 23 mây rải rác
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 23 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 29 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 32 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 32 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 26 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 24 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 23 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 22 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 23 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 31 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 06:00 35 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 09:00 29 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 12:00 26 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 15:00 24 mây thưa
Thứ bảy, 29/01/2022 18:00 23 bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 29/01/2022 21:00 23 mây thưa
Chủ nhật, 30/01/2022 00:00 24 mây rải rác
Chủ nhật, 30/01/2022 03:00 31 mây thưa
Chủ nhật, 30/01/2022 06:00 35 mây thưa
Chủ nhật, 30/01/2022 09:00 30 mây cụm
Chủ nhật, 30/01/2022 12:00 27 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 15:00 26 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 18:00 25 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 21:00 24 mây cụm
Thứ hai, 31/01/2022 00:00 25 mây cụm
Thứ hai, 31/01/2022 03:00 32 mây cụm
Thứ hai, 31/01/2022 06:00 34 mây cụm
Thứ hai, 31/01/2022 09:00 31 mây cụm
Thứ hai, 31/01/2022 12:00 26 mây rải rác
Cao Bằng

18

Cảm giác: 19
Cao/Thấp: 18/18
Độ ẩm: 98%
mây cụm
Cập nhật: 26-01-2022 21:03:13
Dự báo 5 ngày tới
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 17 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 18 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 18 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 20 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 18 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 18 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 18 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 19 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 20 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 23 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 23 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 19 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 19 mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 19 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 19 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 19 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 21 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 22 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 23 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 19 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 18 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 16 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 15 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 14 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 14 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 06:00 14 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 09:00 13 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 12:00 12 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 15:00 11 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 18:00 11 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 21:00 11 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 00:00 11 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 03:00 11 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 06:00 11 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 09:00 10 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 12:00 11 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 15:00 11 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 18:00 11 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 21:00 11 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 00:00 11 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 03:00 11 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 06:00 11 mây đen u ám
Thứ hai, 31/01/2022 09:00 11 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 12:00 10 mưa nhẹ
Đà Lạt

14

Cảm giác: 14
Cao/Thấp: 14/14
Độ ẩm: 94%
bầu trời quang đãng
Cập nhật: 26-01-2022 21:03:03
Dự báo 5 ngày tới
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 13 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 23 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 26 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 20 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 15 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 14 bầu trời quang đãng
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 13 bầu trời quang đãng
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 13 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 14 mây thưa
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 23 mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 26 mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 24 mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 15 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 14 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 14 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 13 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 14 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 24 mây rải rác
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 27 mây rải rác
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 24 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 16 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 15 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 15 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 14 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 15 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 24 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 06:00 27 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 09:00 24 mây rải rác
Thứ bảy, 29/01/2022 12:00 16 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 15:00 16 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 18:00 15 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 21:00 14 mây thưa
Chủ nhật, 30/01/2022 00:00 16 mây rải rác
Chủ nhật, 30/01/2022 03:00 24 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 06:00 22 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 09:00 18 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 12:00 17 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 15:00 17 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 18:00 16 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 21:00 15 mây thưa
Thứ hai, 31/01/2022 00:00 16 mây rải rác
Thứ hai, 31/01/2022 03:00 24 mây đen u ám
Thứ hai, 31/01/2022 06:00 23 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 09:00 17 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 12:00 17 mưa nhẹ
Đà Nẵng

24

Cảm giác: 25
Cao/Thấp: 24/24
Độ ẩm: 88%
mây rải rác
Cập nhật: 26-01-2022 21:03:08
Dự báo 5 ngày tới
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 21 mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 27 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 28 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 28 mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 25 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 24 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 23 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 22 mây thưa
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 21 mây thưa
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 24 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 25 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 25 mây thưa
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 23 mây thưa
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 22 mây thưa
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 22 mây thưa
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 21 bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 21 mây thưa
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 24 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 25 mây rải rác
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 25 bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 23 bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 22 bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 22 bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 21 mây thưa
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 22 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 24 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 06:00 26 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 09:00 25 mây thưa
Thứ bảy, 29/01/2022 12:00 23 mây thưa
Thứ bảy, 29/01/2022 15:00 23 mây rải rác
Thứ bảy, 29/01/2022 18:00 23 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 21:00 22 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 00:00 23 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 03:00 24 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 06:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 09:00 24 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 12:00 22 mây cụm
Chủ nhật, 30/01/2022 15:00 22 mây rải rác
Chủ nhật, 30/01/2022 18:00 22 mây cụm
Chủ nhật, 30/01/2022 21:00 22 mây cụm
Thứ hai, 31/01/2022 00:00 22 mây cụm
Thứ hai, 31/01/2022 03:00 23 mây đen u ám
Thứ hai, 31/01/2022 06:00 22 mây đen u ám
Thứ hai, 31/01/2022 09:00 23 mây đen u ám
Thứ hai, 31/01/2022 12:00 21 mây đen u ám
Hà Giang

19

Cảm giác: 19
Cao/Thấp: 19/19
Độ ẩm: 97%
mây rải rác
Cập nhật: 26-01-2022 21:02:49
Dự báo 5 ngày tới
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 20 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 23 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 23 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 20 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 19 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 19 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 19 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 22 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 25 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 24 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 20 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 20 mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 19 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 18 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 18 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 22 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 19 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 18 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 19 mưa vừa
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 18 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 18 mưa vừa
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 22 mưa vừa
Thứ bảy, 29/01/2022 06:00 21 mưa vừa
Thứ bảy, 29/01/2022 09:00 18 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 12:00 17 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 15:00 16 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 18:00 15 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 21:00 14 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 00:00 14 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 03:00 14 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 06:00 14 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 09:00 14 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 12:00 14 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 15:00 14 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 18:00 14 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 21:00 14 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 00:00 14 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 03:00 14 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 06:00 14 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 09:00 13 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 12:00 13 mưa nhẹ
Hà Nội

21

Cảm giác: 21
Cao/Thấp: 21/21
Độ ẩm: 88%
mây cụm
Cập nhật: 26-01-2022 21:02:53
Dự báo 5 ngày tới
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 19 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 21 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 23 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 22 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 21 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 21 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 20 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 20 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 22 mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 25 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 25 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 22 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 21 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 20 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 20 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 20 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 25 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 25 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 22 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 21 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 21 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 20 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 20 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 19 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 06:00 18 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 09:00 16 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 12:00 15 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 15:00 14 mưa vừa
Thứ bảy, 29/01/2022 18:00 13 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 21:00 13 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 00:00 13 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 03:00 13 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 06:00 13 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 09:00 13 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 12:00 13 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 15:00 13 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 18:00 13 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 21:00 13 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 00:00 13 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 03:00 13 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 06:00 13 mây đen u ám
Thứ hai, 31/01/2022 09:00 12 mây đen u ám
Thứ hai, 31/01/2022 12:00 12 mây đen u ám
Hải Phòng

20

Cảm giác: 21
Cao/Thấp: 20/20
Độ ẩm: 100%
mây cụm
Cập nhật: 26-01-2022 21:02:58
Dự báo 5 ngày tới
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 19 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 20 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 22 mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 23 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 20 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 20 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 20 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 20 mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 20 mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 22 mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 23 mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 22 mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 20 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 20 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 19 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 19 mây thưa
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 19 mây thưa
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 23 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 24 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 23 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 21 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 20 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 20 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 19 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 19 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 19 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 06:00 19 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 09:00 18 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 12:00 16 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 15:00 15 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 18:00 14 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 21:00 14 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 00:00 14 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 03:00 14 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 06:00 14 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 09:00 14 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 12:00 14 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 15:00 14 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 18:00 14 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 21:00 13 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 00:00 13 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 03:00 13 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 06:00 14 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 09:00 14 mây đen u ám
Thứ hai, 31/01/2022 12:00 13 mây đen u ám
Hòa Bình

21

Cảm giác: 22
Cao/Thấp: 21/21
Độ ẩm: 93%
mây đen u ám
Cập nhật: 26-01-2022 21:02:20
Dự báo 5 ngày tới
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 19 mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 23 mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 27 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 27 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 21 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 21 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 21 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 20 mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 20 mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 23 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 27 mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 27 mây thưa
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 22 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 22 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 21 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 20 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 20 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 25 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 29 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 22 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 21 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 21 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 21 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 21 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 21 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 06:00 20 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 09:00 20 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 12:00 19 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 15:00 17 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 18:00 16 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 21:00 15 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 00:00 15 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 03:00 15 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 06:00 15 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 09:00 15 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 12:00 14 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 15:00 14 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 18:00 14 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 21:00 14 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 00:00 14 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 03:00 14 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 06:00 13 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 09:00 13 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 12:00 13 mây đen u ám
Khánh Hòa

24

Cảm giác: 25
Cao/Thấp: 24/24
Độ ẩm: 95%
mây thưa
Cập nhật: 26-01-2022 21:02:44
Dự báo 5 ngày tới
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 22 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 27 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 28 mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 27 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 24 mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 24 mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 22 mây thưa
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 20 mây thưa
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 19 mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 28 mây thưa
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 31 mây thưa
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 29 mây thưa
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 21 mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 19 mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 18 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 18 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 19 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 29 mây rải rác
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 33 mây rải rác
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 29 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 22 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 20 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 19 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 18 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 20 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 29 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 06:00 32 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 09:00 28 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 12:00 22 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 15:00 21 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 18:00 21 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 21:00 20 mây cụm
Chủ nhật, 30/01/2022 00:00 22 mây cụm
Chủ nhật, 30/01/2022 03:00 29 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 06:00 32 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 09:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 12:00 22 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 15:00 22 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 18:00 22 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 21:00 21 mây rải rác
Thứ hai, 31/01/2022 00:00 21 mây cụm
Thứ hai, 31/01/2022 03:00 29 mây cụm
Thứ hai, 31/01/2022 06:00 32 mây cụm
Thứ hai, 31/01/2022 09:00 27 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 12:00 23 mưa nhẹ
Lâm Đồng

19

Cảm giác: 19
Cao/Thấp: 19/19
Độ ẩm: 86%
bầu trời quang đãng
Cập nhật: 26-01-2022 21:02:39
Dự báo 5 ngày tới
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 17 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 28 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 32 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 26 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 20 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 18 bầu trời quang đãng
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 18 bầu trời quang đãng
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 18 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 18 mây thưa
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 29 mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 32 mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 27 mây thưa
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 19 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 19 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 18 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 17 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 18 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 29 mây rải rác
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 31 mây rải rác
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 24 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 19 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 18 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 18 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 18 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 19 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 28 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 06:00 31 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 09:00 26 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 12:00 19 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 15:00 19 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 18:00 18 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 21:00 18 mây thưa
Chủ nhật, 30/01/2022 00:00 19 mây cụm
Chủ nhật, 30/01/2022 03:00 28 mây cụm
Chủ nhật, 30/01/2022 06:00 29 mây cụm
Chủ nhật, 30/01/2022 09:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 12:00 20 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 15:00 19 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 18:00 19 mây cụm
Chủ nhật, 30/01/2022 21:00 18 mây thưa
Thứ hai, 31/01/2022 00:00 20 mây rải rác
Thứ hai, 31/01/2022 03:00 28 mây đen u ám
Thứ hai, 31/01/2022 06:00 31 mây cụm
Thứ hai, 31/01/2022 09:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 12:00 21 mưa nhẹ
Lạng Sơn

17

Cảm giác: 17
Cao/Thấp: 17/17
Độ ẩm: 95%
mây đen u ám
Cập nhật: 26-01-2022 21:02:34
Dự báo 5 ngày tới
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 17 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 18 mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 18 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 18 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 17 mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 17 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 17 mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 17 mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 19 mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 20 mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 21 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 17 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 17 bầu trời quang đãng
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 17 mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 17 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 17 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 20 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 22 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 21 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 18 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 17 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 16 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 14 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 13 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 11 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 06:00 11 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 09:00 9 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 12:00 9 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 15:00 8 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 18:00 7 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 21:00 8 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 00:00 7 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 03:00 8 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 06:00 8 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 09:00 8 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 12:00 8 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 15:00 8 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 18:00 8 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 21:00 8 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 00:00 9 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 03:00 8 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 06:00 7 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 09:00 7 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 12:00 7 mây đen u ám
Lào Cai

18

Cảm giác: 19
Cao/Thấp: 18/18
Độ ẩm: 95%
mây thưa
Cập nhật: 26-01-2022 21:00:37
Dự báo 5 ngày tới
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 18 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 22 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 26 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 24 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 18 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 19 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 19 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 19 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 23 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 27 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 26 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 20 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 19 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 19 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 19 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 19 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 22 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 27 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 20 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 19 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 19 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 19 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 19 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 22 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 06:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 09:00 24 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 12:00 19 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 15:00 18 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 18:00 17 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 21:00 16 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 00:00 16 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 03:00 16 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 06:00 16 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 09:00 15 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 12:00 14 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 15:00 14 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 18:00 14 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 21:00 13 mây đen u ám
Thứ hai, 31/01/2022 00:00 14 mây đen u ám
Thứ hai, 31/01/2022 03:00 14 mây đen u ám
Thứ hai, 31/01/2022 06:00 14 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 09:00 13 mưa nhẹ
Thứ hai, 31/01/2022 12:00 13 mưa nhẹ
Long An

26

Cảm giác: 26
Cao/Thấp: 26/26
Độ ẩm: 77%
mây cụm
Cập nhật: 26-01-2022 21:02:29
Dự báo 5 ngày tới
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 24 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 27 bầu trời quang đãng
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 31 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 33 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 27 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 26 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 25 mây rải rác
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 23 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 23 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 30 mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 34 mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 34 mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 28 mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 24 mây thưa
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 22 mây rải rác
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 22 mây rải rác
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 23 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 30 mây rải rác
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 33 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 32 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 27 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 25 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 23 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 22 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 23 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 30 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 06:00 34 mây đen u ám
Thứ bảy, 29/01/2022 09:00 34 mây rải rác
Thứ bảy, 29/01/2022 12:00 28 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 15:00 25 mây cụm
Thứ bảy, 29/01/2022 18:00 23 mây rải rác
Thứ bảy, 29/01/2022 21:00 22 bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 30/01/2022 00:00 23 mây thưa
Chủ nhật, 30/01/2022 03:00 30 mây thưa
Chủ nhật, 30/01/2022 06:00 31 mây cụm
Chủ nhật, 30/01/2022 09:00 31 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 12:00 26 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 15:00 24 mây cụm
Chủ nhật, 30/01/2022 18:00 24 mây cụm
Chủ nhật, 30/01/2022 21:00 23 mây rải rác
Thứ hai, 31/01/2022 00:00 24 mây cụm
Thứ hai, 31/01/2022 03:00 31 mây rải rác
Thứ hai, 31/01/2022 06:00 35 mây thưa
Thứ hai, 31/01/2022 09:00 32 mây cụm
Thứ hai, 31/01/2022 12:00 27 mây cụm
Nam Định

21

Cảm giác: 21
Cao/Thấp: 21/21
Độ ẩm: 94%
mây rải rác
Cập nhật: 26-01-2022 21:02:25
Dự báo 5 ngày tới
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 20 mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 21 mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 23 mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 23 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 21 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 21 mây cụm
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 21 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 21 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 00:00 21 mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 03:00 22 mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 06:00 24 mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 09:00 24 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 12:00 21 mây cụm
Thứ năm, 27/01/2022 15:00 21 mây đen u ám
Thứ năm, 27/01/2022 18:00 21 mưa nhẹ
Thứ năm, 27/01/2022 21:00 20 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 00:00 20 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 03:00 22 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 06:00 24 mây đen u ám
Thứ sáu, 28/01/2022 09:00 25 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 12:00 21 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 15:00 21 mây cụm
Thứ sáu, 28/01/2022 18:00 21 mưa nhẹ
Thứ sáu, 28/01/2022 21:00 20 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 00:00 19 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 03:00 19 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 06:00 19 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 09:00 18 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 12:00 17 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 15:00 16 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 18:00 14 mưa nhẹ
Thứ bảy, 29/01/2022 21:00 14 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 00:00 13 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 03:00 14 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 06:00 14 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 09:00 14 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 12:00 15 mây đen u ám
Chủ nhật, 30/01/2022 15:00 14 mưa nhẹ
Chủ nhật, 30/01/2022 18:00